Zeměpis hladu

Nejstrašnější hlad byl v Číně podle historických kronik zaviněn vždy velkými suchy. Když Alexandr Hosié sbíral údaje o této pohromě, došel k závěru, že za 10 století, od roku 620 do roku 1620, bylo v různých čínských provinciích zaznamenáno 610 let sucha, z toho 203 roky...
Mnohem závažnější než hlad kvantitativní však je hlad specifický, jemuž jsou tito lidé neustále vystavováni: je to nedostatek bílkovin, minerálních solí a vitaminů. Nedostatek bílkovin je mimořádně rozšířen, neboť zdroje plnohodnotných bílkovin jako maso, mléko a vejce ve stravě Číňanů prakticky...
Buck ve snaze přesně charakterizovat organisaci zemědělství v Číně soudil, že zemi je možno rozdělit na osm různých zemědělských oblastí, ale protože tyto oblasti jsou svou produkci poživatin skoro stejně, je možno skutečně rozlišovat pouze dvě oblasti: oblast jižní a oblast severní, jež se...
Asie je v pravém slova smyslu pramátí člověka a pramátí hladu. Nikde na světě nezanechal člověk tak dávné známky své přítomnosti; nikde na světě nezanechal hlad tak silné známky svého působení na lidskou společnost. Nejstarší zkamenělina člověka – Sinanthrophus Pekinensis – byla nalezena na...
Omezení, jež bylo ukládáno otrokům a později nájemcům, kteří chtěli pěstovat ovoce nebo zeleninu, nejenže vzaly obyvatelům této oblasti chuť je pěstovat, ale také zvyk používat jich jako potravy. Ještě dnes, kdy se zemědělství na Jihu začíná již rozlišovat a produkovat značné množství zeleniny,...
První kolonisté Jihu se na půdě Virginie snažili zavést rozmanité zemědělství, na jaké byli zvyklí z Anglie. A tak když vykáceli mýtiny v lesích kolem Jamestownu, zaseli někteří obilí, jiní nasázeli ovoce a zeleninu přivezené ze Starého světa. Ovocné stromy se vyvíjely dobře, ale horší to...
Hospodářská politika Severní Ameriky byla tehdy protekcionářkou politikou ve prospěch nepatné menšiny na Portoriku, na úkor nejtěžších obětí většiny domácího obyvatelstva. Tento strašný stav hospodářské nerovnováhy v zemi přiměl jednoho amerického odborníka pro výživu, jenž byl v roce...
Na mapě Antill zůstává malý bod, o kterém je třeba hovořit a kde vyživovací podmínky jsou strašné a snad – jak to s jistotou tvrdí skupina vynikajících severoamerických odborníků – nejhorší a nejzhoubnější v celé karibské oblasti. Tímto temným bodem na mapě světového hladu je ostrov...
To, co se událo na Barbadosu, se opakovalo i na jiných ostrovech – Jamaice, Trinidadu a Tobagu, kde vývoj prošel stejnými fázemi, avšak pomalejším tempem. Několik let poté na začátku anglické kolonisace v Karibském moři začali si angličtí osadníci při okupaci ostrova Svatý Krištof v roce...
Tak se nazývá jedna kapitola skvělé knihy Grenfella Price „White Settlers in the Tropics“ (Bílí osadníci v tropech), v níž tento vynikající zeměpisec líčí postupná úpadek Angličanů na Antillských ostrovech, při čemž rozhodnou úlohu při rozpadu a úpadku obyvatelstva těchto kolonií...
Výživa na latinskoamerických Antillách – ať v nezávislých zemích, jako je Kuba, Haiti a Dominikánská republika, ať v koloniích, jako Martinique nebo Guadeloupe, si dodnes podržela ráz stravy rostlinné, jejímž základem jsou škrobnaté hlízy, fazole, rýže, banány i produkty cukrové třtiny,...
Životní podmínky kontinentální části Střední Ameriky nejsou tak těžké jako podmínky, které existují na dlouhém řetězu táhnoucích se zdéli 2500 km od poloostrova Floridy až ke břehům Venezuely v Jižní Americe – v oblasti Antill. Zde žijí skupiny lidí, které jsou z celé západní...
Chronický hlad z nedostatečné výživy, který se nyní ve Střední Americe všeobecně vyskytuje, je svým způsobem dědictvím domorodé kultury ještě z dob před objevením kontinentu a po mnoha stránkách ještě zhoršené neslýchanými metodami koloniálního vykořisťování. Když přišli do styku...
Nazývá-li se Střední Amerika pro svou zeměpisnou polohu a strategickou důležitost americkým středomořím, pak co se týká životních podmínek jejího obyvatelstva, zaslouží název „americký Balkán“. Balkán byl na starém kontinentě vždy oblastí, kde životní standard byl nejnižší, a na novém kontinentě...
Tímto stručným přehledem jsme ukázali, jaké více nebo méně vážné nedostatky má chybná výživa ve všech oblastech obou pásem Jižní Ameriky. Nedostatky ve výživě, které jsou všeobecné, jsou nepochybně jednou z příčin méněcennosti obyvatelstva tohoto kontinentu. Vysoké indexy všeobecné úmrtnosti,...
Přestože v oblastech, kde se pěstuje manioka, kukuřice a rýže, je dostatek látek obsahujících B-komplex, typické projevy tohoto nedostatku, jako beri-beri, pellagra a ariboflavinosa, nejsou časté. Beri-beri se velmi rozšířila v povodí Amazonky za kaučukové horečky, která trvala od roku...
Kretenismus štítné žlázy z nedostatku jodu projevuje se v různých oblastech tohoto pásma, z nichž všechny jsou ve vnitrozemí a od pobřeží odděleny pohořím. Jsou to zony, kde půda a voda jsou mimořádně chudé na jod. Země, v nichž nemoci štítné žlázy řádí nejvíce, jsou Paraguay,...
Nedostatek bílkovin v této oblasti se projevuje především opožděným růstem a abnormálně nízkou postavou u většiny jedinců. V Bolívii, kde nedostatek bílkovin je zvláště silný, mají děti zcela nedostatečnou váhu již při narození. Podle profesora Luise Sotela, bývalého ředitele Ústavu pro...
V Jižní Americe neexistuje ani jediná země, jejíž obyvatelstvo by bylo úplně ušetřeno následků hladu. Všechny trpí touto strašnou pohromou. V některých oblastech se však hlad projevuje silněji a v jiných oblastech méně nápadně. Podle druhu hladu můžeme rozdělit Jižní Ameriku na dvě...
Výzkum životních podmínek obyvatelstva provedený v posledních letech v některých zemích Ameriky ukázal dosti překvapující skutečnost: tento kontinent je jednou z velkých oblastí podvýživy a hladu. Tato skutečnost je, upřímně řečeno, opravdu překvapující. Amerika byla vždy celým...
Podívejme se nyní, jak působí na duševní stav jiný typ hladu, který je méně zjevný, ale za to působí déle a trvaleji – chronický hlad nebo nedostatek ve výživě. Zatím co akutní hlad vyvádí člověka z rovnováhy a vyvolává obvykle nenormální vzrušení, chronický hlad vyvolává spíše depresi a...
Probrali jsme nejdůležitější formy hladu a jeho zvláštní rysy. Ještě než tuto kapitolu zakončíme, musíme poznamenat, že je zcela výjimečné, aby se jeden typ nedostatku vyskytoval sám o sobě. Je naopak běžné, že právě řada různých nedostatků vyvolává krajně složité patologické následky. Je dnes...
Jiným projevem specifického hladu, který po dlouhou dobu trýznil lidstvo, jsou bezpochyby kurděje. Kurděje jsou známy od nejstarších dob. Hippokrates mluví ve svých spisech o odporné nemoci, která vyvolává časté krvácení a vředy dásní. Všude, kde člověk dosáhl určitého stupně civilisace a tím také...
Španělský lékař na dvoře Filipa V., Gaspar Casal, již v roce 1735 podrobně popsal klinické příznaky strašné nemoci známé pod jménem „růže“, protože jedním z nejznámějších jejich příznaků bylo, že na kůži nemocného se objevily červené skvrny podobné růžovým listům. I když se tato nemoc...
Nejrozmanitější a množstvím odstínů nejbohatší mezi všemi skupinami specifického hladu je bezpochyby hlad po vitaminech. Je také v současné době nejlépe znám. Doba, kdy vitaminy byly pokládány za záhadné látky s tajemnými a zázračnými účinky, již dávno minula. Dnes jména a vlastnosti...
Fosfor je minerální látka, která je v lidském organismu nejvíce rozšířena, neboť je součástí jádra všech buněk a napomáhá tvoření kostní tkáně. U člověka nejsou známy charakteristické projevy nedostatku tohoto prvku, který je obsažen ve velkém množství vyživovacích látek, takže kterýkoli...
Jiný druh specifického hladu u lidí velmi rozšířený je nedostatek některých základních minerálů. Důležitost minerálních solí ve výživě je stejně velká jako počet kalorií nebo minimální, k životu nezbytné množství bílkovin. Výživa, která neobsahuje určitou dávku na příklad vápna nebo železa, i...
Jednou z nejvážnějších a nejrozšířenějších forem nedostatku, specifického hladu, je nedostatek bílkovin. Bílkoviny jsou hlavní součástí stavby živé protoplasmy a znamenají tedy přímo podstatu života. Jsou to velmi složité chemické látky, jež produkují rostliny za použití dusíku ze země, uhlíku...
Zatím co hladové epidemie, období akutního hladu, ve středověku velmi běžné, jsou dík sociálnímu pokroku stále na ústupu, případy specifického hladu jsou stále častější a vážnější. Skrytý hlad je dnes nejtypičtější formou hladu způsobovaného člověkem samým. Tento skrytý hlad ohrožuje...
Hlad je zjev velmi rozmanitý. Na mlhavém obraze celkového hladu můžeme pozorovat nejrůznější odstíny; od nejčernějšího, nejvýraznějšího celkového hladu akutního, úplného vyčerpání, který dělá ze svých obětí živé přízraky, až k typu skrytého nebo specifického hladu, který působí nepozorovaně,...
<< 1 | 2 | 3 >>