Dokonalá zdravověda
 
Zdravověda je definována jako nauka o zdraví. Wikipedie ho charakterizuje následovně: Zdraví může být definováno jako absence nemoci, funkcionálně jako schopnost vyrovnat se s denními aktivitami, nebo pozitivně jako způsobilost a podoba balance (vyrovnanosti). V každém organismu je zdraví forma homeostáze. To je stav balance s příjmem a výdejem energie a látky v rovnováze (s možností růstu). Zdraví též značí dobré vyhlídky na trvající přežití. U vnímajících bytostí jako lidi je zdraví širší koncept.
Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady". Přestože toto je užitečná a přesná definice, dá se považovat za idealistickou a nerealistickou. Podle ní se dá klasifikovat 70–95 % lidí jako nemocných nebo postižených (vadou, nepohodou). V programu WHO Zdraví pro všechny do roku 2000, který byl přijat v roce 1977, se objevila doplňující charakteristika zdraví jako schopnosti vést sociálně a ekonomicky produktivní život. Tím přestalo být zdraví cílem samo o sobě a stalo se prostředkem k realizaci harmonického vývoje člověka. V novém programu WHO Zdraví pro všechny v 21. století (Zdraví 21), který byl přijat v roce 1999 a přináší definici zdraví, která z praktických důvodů vymezuje zdraví jako „snížení úmrtnosti, nemocnosti a postižení v důsledku zjistitelných nemocí a poruch a nárůst pociťované úrovně zdraví“. Dokument též mluví o zdravotním potenciálu jako o nejvyšším stupni zdraví, kterého může jednotlivec dosáhnout. Potenciál zdraví každého člověka je určován možností starat se o sebe a o druhé a jeho schopností samostatně se rozhodovat a uchovat si kontrolu nad svým životem. Společnost má vytvářet podmínky k tomu, aby lidé mohli potenciál zdraví uplatnit
Klíčové faktory pro zdraví
Lidské zdraví je nepředstavitelně složitý mechanismus, podmíněný miliony různých struktur a dějů, jejich vzájemných vztahů a vazeb, které mají schopnost se měnit, zanikat a opět se obnovovat. Co všechno naše zdraví ovlivňuje, nikdo ještě nevyčíslil a zřejmě ani tak do budoucna neučiní, ale přesto bylo prokázáno, že naše zdraví ovlivňuje nespočet faktorů, které lze ale seskupit do čtyř hlavních kategorií. Faktory životního a pracovního prostředí (znečištění, klimatické podmínky, výskyt různých materiálů a předmětů, potravinový řetězec ap.) ovlivňují zdraví jednotlivce z cca 15-20 %, genetické faktory (vrozené vady, pohlaví, úroveň intelektu ad.) z asi 10-15% , faktory související s životním stylem (sportování, sexuální chování, úroveň vzdělání, spotřební chování, životní úroveň, zvládání stresu, výživa a s ní spojená obezita atd.) jsou zodpovědné za 50% a kvalita a dostupnost zdravotní péče se podílí zhruba 10-15%. Převážná část rizik, která naše zdraví ohrožují, přicházejí ze způsobu života a my sami tato rizika můžeme ovlivnit, říkáme že to jsou faktory ovlivnitelné. Určitou část rizik tvoří faktory, které ovlivnit nemůžeme jako např. věk (s přibývajícím věkem riziko stoupá), pohlaví (některé nemoci jsou častější u žen, jiné u mužů) a dědičnost (geneticky podmíněná onemocnění).
Otázce lidského zdraví a faktorům, které ho ovlivňují, se věnují lékaři a další badatelé po staletí. Zaujala nás v této souvislosti kniha Barnarra Macfadenna Dokonalá zdravověda, která vyšla v roce 1924 v českém překladu doplněná řadou názorů na zdraví a životní styl. Vybrali jsme z ní některé pasáže pro zamyšlení, i po sto letech však může jít v řadě případů o inspiraci.
 

Zdravověda

Mezi normálním a přírodním hladem a abnormální chutí je rozdíl jako mezi tmou a světlem. Hlad je přirozené volání těla po pokrmu nebo nápoji, kdežto nepřirozená chuť je nenormální touha po něčem, která se nás zmocní a jejíž ukojení bývá spojeno s nebezpečenstvím. Zdravý hlad lze vždy utišiti...
Brambory Obyčejný brambor je nejdůležitější jedlou hlízou i svou výživností i svou rozšířeností. Do Evropy se dostal poprvé mezi rokem 1580 a 1585 prostřednictvím Španělů a někteří myslí, že pochází z Chile. Je známo, že jednou z původních jeho domovin bylo pohoří Arizonské. Uvědomíme-li...
Mléko buď v té, nebo oné podobě je známo v celém civilizovaném světě. Počítá se, že každý muž, žena a dítě ve Spojených státech spotřebuje ročně asi 135 litrů mléka. Obyčejně chová se kráva pro dodávání mléka. Není dokázáno, že by kravské mléko bylo lepší pro člověka, než mléko jiných...
Slovo „vitamin“ bylo vynalezeno anglickým učencem Funkem kol r. 1912. Zkoumal nemoc beri-beri, nemoc to způsobenou požíváním mleté rýže anebo zrní podobných výživných vlastností. Jiní badatelé seznali, že takovou nemoc lze způsobiti krmením holubů mletou rýží. Poznali též, že člověka lze...
Fysiologičtí chemikové udávají, že lidské tělo se skládá z 15 chemických prvků. Tyto prvky jsou v něm obsaženy přibližně v tomto...
Látky dusíkaté liší se od ostatních výživných látek tím, že jsou hlavní látku nebo spíše skupinou látek, z nichž se tvoří a obnovují orgány a tkaniva těla. Ostatní velké skupiny výživných látek, škroby, cukry a tuky mohou pouze dodávati teplo a energii nebo se proměňovati v těle...
Dříve než se pustíme do podrobností pravidel stravy a než počneme uvažovati o hospodárném stravování, jest nutno, abychom měli jiné měřítko, než jsou ceny na trhu, podle něhož bychom porovnávali opravdovou hodnotu pokrmů. Kdyby byla opravdová hodnota jídel přímo úměrná jejich trhovým cenám, pak by...
Historikové tvrdí, že strava národa a jeho trvání jsou zřejmě spojeny, že na jednoduché a vydatné stravě závisí národní zdatnost a síla, že národové, kteří se oddají hýřivým a nemírným zvykům v jídle a pití, jistě upadají. Gibbon ve svém díle „Úpadek a zkáza říše římské“ podává mnohé obrázky...
Bezprostřední a stálou potřebou života lidského je vzduch, který dýcháme. Neméně bezprostřední a častou potřebou je voda, kterou pijeme. Protože však je vzduch všude a protože jest neviditelný, neuvědomují si nepoučení lidé této potřeby. I vody je všude dosti, vyjma poušť, a nedá mnoho práce...
Praktická znalost, jak si uchovati zdraví, je nejlepší životní pojištění. Nadto jest i nejlepším způsobem zdravotního pojištění, jež si lze poříditi. Znáti zákony zdraví znamená učiniti velký krok ke znalosti toho, jak si uchovati zdraví. Hygiena, jediné slovo, které zahrnuje celou řadu zdravotních...
<< 1 | 2 | 3 >>